Saksliste

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker
 11. Fastsette
  1. medlemskontingent
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og vara.
  2. Kontrollutvalg med leder, medlem og vara
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, medlem og vara
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

 1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

 

 

Saker sendes på mail til: kjetil@eidanger.no senest 28 februar.