Sportslig Utvalg (SU) er et rådgivende organ for Fotballstyret (FS) i sportslige saker og oppnevnes av FS. SU skal være bredt sammensatt, slik at alle deler av klubben ivaretas og representeres. Medlemskap i Eidanger IL er en forutsetning.

Sportslig leder er en del av FS, og skal være ansvarlig for SU.

SU bør bestå av 6-7 stk.

 

Sportslig Utvalg (SU) består av: 

 • Sportslig leder
 • Ansvarlig Seniorfotball
 • Ansvarlig Ungdomsfotball
 • Ansvarlig Barnefotballen
 • Ansvarlig jentefotball
 • Ansvarlig Oppstart/Rekruttering
 • Trenerveileder
 • Ansvarlig Keepere
 • FIKS-Ansvarlig
 • Dommer Ansvarlig
 • Sekretær- kalle inn til møter/dokumentere å skrive referat om vedtak til styret i samarbeid med sportslig leder. En av rollene over kan ha denne funksjonen. 

Roller i fet skrift er roller som det er krav til å ha i en fremtidig KVALITETSKLUBB.

 

Sportslig Utvalg`s hovedoppgaver

 • Definere og gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå de sportslige mål satt i klubbens plandokument
 • Utarbeide og revidere klubbens sportsplan, samt implementere denne 
 • Håndtere avvik fra sportsplanen
 • Rekruttere trenere for alle lag. 
 • SU skal til enhver tid vurdere behovene for trenerutdanning og eksterne kurs i regi av Fotballkrets. SU kan i tillegg holde interne kurs for trenere. 
 • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan
 • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien
 • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering
 • Gjennomføre trenerforum minimum 2 ganger årlig. SU skal i samarbeid med trenere sette opp målsettinger og handlingsplan for neste sesong.
 • Gjennom trenerforum, sørge for kompetanse og erfaringsutveksling mellom klubbens trenere. 
 • Melde inn forslag til kretsens seriespill innen tidsfrist for sesong.
 • Baneplanlegging. Tildele og koordinere treningstider til hvert enkelt lag i egne anlegg, samt vurdere behov for leie av anlegg. 
 • Dommerutvikling. Identifisere dommerkandidater og utvikle disse. 
 • Kontaktpunkt for spiller- og foreldregruppe.
 • Delta i forumer samlinger i regi av Kretsen.

 

Dokumentasjon

SU skal ha minimum 6 møter per år, disse skal følge fotballavdelingens årshjul.

Referat skal skrives og deles med FS.  

Sportslig utvalg skal være tilgjengelig både for trenere,oppmenn, spillere og foreldre i forhold til henvendelser om det sportslige tilbudet i klubben. Sportslig utvalg vurderer løsning og hvem som eventuelt må involveres.

Saker skal søkes løst på lavest mulig nivå i klubben.

 

Sporlig Utvalg pr 19.03.2022                                                                                                                            

Sportslig Leder                                                  Senior Ansvarlig                                                                   ÅPEN                                                                           Karl Arne W. Norstrøm
sportslig.fotball@eidanger.no                                         senior.fotball@eidanger.no     
                                                                                   932 55 671                                                                                                                                         

Ungdomsansvarlig                                             Barneansvarlig                                                                      Nicholas Sølversen                                               ÅPEN                                                                                    

 

Oppstart/Rekrutterings Ansvarlig                    Trener Veileder

Jonathan Waatevik                                               Kjetil Fosse

 

 

Keeper Ansvarlig                                               Fair Play Ansvarlig

ÅPEN                                                                  ÅPEN

 

 

FIKS Ansvarlig                                                   Dommer Ansvarlig

ÅPEN                                                                  ÅPEN