I styret sitter representanter fra ulike utvalg og komiteer. Eksempler som Sportslig Utvalg, Økonomi utvalg, Kiosk komiteen, dugnad og frivillighets komite mm.

Styremedlemmene velges for to år av gangen på det årlige gruppemøte. Medlemskap i Eidanger IL er en forutsetning.

 

Styrets hovedoppgaver

•   Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.
•   Visjon- og verdiarbeid.
•   Økonomisk -/ og drifts kontroll.
•   Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.
•   Følge idrettens lover og representere klubben utad.
•   Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle
     gode fotballspillere.
•   Oppnevne ansvarlig for politiattester.

 

Styret i Eidanger IL Fotball pr 26.04.2022

Styreleder                                                              Nestleder

ÅPEN                                                                     ÅPEN

 

Styremedlem 1                                                      Styremedlem 2

(Sportslig Leder)                                                     (Dugnad og frivillighet)

ÅPEN                                                                      Hanne Hoksrød

 

 

Styremedlem 3                                                       Styremedlem 4

(Anlegg og Utstyr)                                                    (Marked og samfunn)  

ÅPEN                                                                        ÅPEN

 

 

VARA 1                                                                    VARA 2

ÅPEN                                                                       ÅPEN

 

 

Ønsker du å bidra eller er interessert i og høre hva de forskjellige rollene innebærerer?

Ta kontakt med styreleder på mail fotball@eidanger.no